FVS PREMIUM

Vydavatelství

Provozu­jeme kom­pletní vyda­va­tel­skou čin­nost vlast­ních i externích autorských pro­jektů. Pro samostatné autory nabízíme kom­pletní grafické a DTP zpra­cov­ání pub­likací a knih se špičkovým tech­nickým zázemím. Pro ces­to­va­tel­ské a doku­men­tární pro­jekty s důrazem na max­imální kval­itu nebo aut­en­tičnost využí­va­jící fotografie na kla­sický pro­fe­sionální fil­mový mater­iál, můžeme nabíd­nout bezkonkurenční pod­mínky. U vyda­va­tel­ských zakázek prefer­u­jeme kom­pletní real­izaci pro­jektu od zák­ladní myšlenky přes zpra­cov­ání a sazbu s indi­viduál­ním přís­tu­pem až po finální tisk a distribuci.