Interierfoto

Pro­fe­sionální inter­iérová fotografie nejvyšší kval­ity a výkonu. Ať již jste provo­zo­va­tel luxu­s­ního hotelu, SPA, pen­zionu nebo restau­race, pod­nikáte v oblasti pro­jek­tování, real­izací nebo real­itních službách jistě na svojí práci kladete ta nejvyšší měřítka kval­ity, spokojíte se jen s tím nejlepším. A stejný záměr má i pro­jekt Interier­foto, umožňu­jící exk­luzivně prezen­to­vat vaše obchodní pros­tory, real­izace a služby a to na míru vašim potře­bám. Naším cílem je přesně vys­ti­h­nout způ­sob, jakým pod­nikáte a v nejvyšší možné estet­ické a tech­nické kvalitě jej vizuálně zprostřed­ko­vat vašim klien­tům. 

Atmos­féra vyvolá­va­jící emoce aneb Vizuální psy­cholo­gie inter­iérové fotografie

Způ­sob prezen­tace inter­iéru rozho­duje v širším měřítku o prvním poc­itu, který navozuje zájem. Pokud se pozorova­tel nechá v prvním okamžiku okou­zlit, začne pod­vě­domě vní­mat i další speci­fika inter­iéru, na který se dívá. Začíná tušit atmos­féru, har­monii i okolní charak­ter místa. Vnímá, zda se zde může cítit dobře. Neobyče­jná tech­nická brilance fotografií tyto smysly jen umocní a zcela přirozeným způ­sobem se tak zásadně promítá do rozhodování Vašeho zákazníka. Úroveň fotografií je úplně prvním a nejzásad­nějším nástro­jem pro­fe­sionál­ního mar­ketingu v tomto oboru. Tuto práci je proto nutné svěřit zkušeným pro­fe­sionálům. Ovládáme nej­mod­ernější fotografické pos­tupy, které ve spo­jení se špičkovou high-​end tech­nikou a s naší kreativ­i­tou a pečlivostí před­stavují ohromný poten­ciál, z něhož můžete čer­pat. My svou práci milu­jeme a chceme být nápo­mocni k tomu, aby radost zní, využí­vali i naši zákazníci. Svěřte nám své vize, my jim vtiskneme život.

Obchodní mod­ely

Máme řešení pro napros­tou většinu společností a pod­nikatelů v oboru, kteří s námi chtějí začít spolupra­co­vat a pro které rádi vytvoříme výhodné obchodní pod­mínky přede­vším v dlouhodobém hor­i­zontu. V prvním kroku dohod­neme osobní setkání, při kterém pečlivě vyslech­neme Vaše před­stavy a přání, následně připravíme naše pod­něty. Dalším krokem je prohlídka místa a okolí, posouzení místní atmos­féry, vhod­ných světel­ných pod­mínek, pro­dukční náročnosti apod. U exter­iéru volíme ter­míny fotografování s ohle­dem na počasí a roční období, následně s vámi konzul­tu­jeme ter­mín real­izace a případ­nou pro­dukční součin­nost pověřených osob. Indi­viduální přístup je pro nás klíčem úspěchu.

Vnímáme nej­mod­ernější trendy prezentace

Prezen­tace mod­erní pro­fe­sionální fotografie, vyžaduje neustálé sle­dování vývo­jových trendů a citlivé vnímání hlavního proudu. V tomto vám posky­tu­jeme ty nejkom­pe­tentnější služby. Fotografie, které vám předáváme post­pro­dukčně upravu­jeme tak aby jejich následné prezen­tování na všech typech zařízení a médiích bylo na vždy adekvátní a dokon­alé tech­nické úrovni. Infor­mu­jte nás o vašich záměrech prezentace.

www.interierfoto.cz